Tandprotetikerens etiske grundregler

Sådan arbejder vi..!

Tandprotetikeren arbejder i overensstemmelse med principperne for god virksomhedsledelse. Vi arbejder løbende og struktureret på forbedring af kvalitet og arbejdsmiljø, og alle klinikker er certificeret efter standarden ISO 9001.

Tandprotetikerens sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser omfatter al omgang med kunder, medarbejdere, samarbejdende tandlæger, leverandører og andre interessenter. Herunder også myndigheder og disses repræsentanter.

I alle virksomheds- og forretningsmæssige forhold agerer vi omsorgsfuldt og korrekt.

Tandprotetikeren samarbejder med mere end 150 ligesindede virksomheder i Det Nordiske Global Compact netværk.

Overholdelse af lovgivning

Overholdelse af al gældende lovgivning er en basal del af Tandprotetikerens virksomhedspraksis. Vi samarbejder ikke med konkurrenter om fastsættelse af priser, deling af markeder, og vi indgår ikke hemmelige aftaler med kolleger/konkurrenter eller samarbejdspartnere ved udbud og licitationer.

Forhold til forretningsforbindelser

I Tandprotetikeren sikrer vi os, at vore leverandører, kunder og samarbejdende tandlæger er bekendte med vore etiske grundregler.

Vi overvåger løbende, at vore produkter og patientbehandlinger som minimum lever op til foreskrevne og aftalte standarder for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø.

Reklamationer behandles effektivt og anses som et værdifuldt bidrag i vor løbende overvågning og sikring af, at vi både sætter og lever op til de højeste standarder i branchen.

Kunders fortrolige oplysninger respekteres, og relevante data beskyttes i henhold til gældende lovgivning.

Korruption og bestikkelse

I Tandprotetikeren er vi modstandere af enhver form for korruption og bestikkelse, som vi desuden har forpligtet os til at bekæmpe enhver praktisering af. Betaling eller modtagelse af betaling, det være sig pekuniær eller i form af andre fordele, for hen- og/eller tilbagevisning af patienter til og fra andre behandlere er strengt forbudt. Ligeledes er personlig honorering, returkommission eller bestikkelse mellem Tandprotetikeren og kunder, leverandører, samarbejdende tandlæger eller embedsmænd strengt forbudt.

Det er ikke tilladt at modtage eller give samarbejdende tandlæger, kunder, leverandører eller repræsentanter for offentlige myndigheder/tjenester gaver eller gratis ydelser, der går udover begrænset værdi.

Arbejdsstandarder

I Tandprotetikeren sikrer vi ordentlige arbejdsforhold for vore medarbejdere, herunder hensigtsmæssige sundheds- og sikkerhedsstandarder.

Vi tolerer ikke nogen form for diskrimination mod ansatte i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse. Alle medarbejdere er berettigede til retfærdig og ligeværdig behandling.

Vi respekterer organisations- og foreningsfrihed samt retten til at forhandle kollektivt. Alle medarbejdere har ret til at tilslutte sig eller danne fagforeninger.

Tandprotetikeren gør ikke brug af tvungen arbejdskraft, og i overensstemmelse med internationale konventioner ansætter vi ikke mindreårige.

I Tandprotetikeren tilbyder vi en passende løn, der som minimum følger gældende overenskomster og bestemmelser. Vi støtter indførelse og opretholdelse af minimumsløn.

Alle medarbejdere tilbydes via Tandprotetikeren Akademiet muligheder for efter- og videreuddannelse, der er relevant for såvel kliniske tandteknikerassistenter og kliniske tandteknikere som for administrative og tillærte medarbejdere.

Tandprotetikeren respekterer medarbejdernes fortrolige oplysninger, og relevante data beskyttes i overensstemmelse hermed.

Personlig adfærd

I Tandprotetikeren forventer vi af alle medarbejdere, at de overholder gældende lovgivning. I tilfælde og situationer hvor hverken lovgivning eller regler styrer den personlige adfærd, forventer vi, at vore medarbejdere, som repræsentanter for Tandprotetikeren, udviser sund dømmekraft, rettidig omhu og lever op til Tandprotetikerens kerneværdier.

I tvivlstilfælde skal medarbejderen drøfte sagen med sin nærmeste foresatte eller indhente råd og vejledning hos ledelsen.

Kolleger, samarbejdende tandlæger og disses medarbejdere, kunder og leverandører skal behandles med respekt og retfærdighed. Diskrimination og chikane, herunder naturligvis også seksuel chikane accepteres ikke i Tandprotetikeren.

Ingen ansatte i Tandprotetikeren må på arbejdsstedet være under påvirkning af alkohol eller narkotika.